0 22 9201 9111 kontakt@clat5.org
Zaznacz stronę

Jednym z uprawnień Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest prawo łaski. Może on ułaskawić wszystkich skazanych, poza tymi w których sprawie orzekał Trybunał Stanu.

Kto może złożyć prośbę o ułaskawienie?

Prośbę o ułaskawienie może złożyć skazany za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok w jego sprawie. Składa ją się do Prezydenta Rzeczpospolitej. Skazany może złożyć prośbę osobiście lub za pomocą osób, które są uprawnione do składania środków odwoławczych na korzyść skazanego, na przykład obrońca, prokurator czy przedstawiciel ustawowy ubezwłasnowolnionego lub osoby nieletniej, krewni w linii prostej, rodzeństwo, małżonek, przysposabiający lub przysposobiony i osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Jeśli prośbę wniesie osoba nieuprawniona sąd pozostawia ją bez rozpoznania. Zgodnie z obowiązującym prawem osoba wnosząca prośbę o ułaskawienie nie ma możliwości wglądu w treść pozytywnych opinii sądu.

Co dalej dzieje się z prośbą o ułaskawienie?

W przypadku, gdy w sprawie orzekał sąd pierwszej instancji i wydał opinię pozytywną, akta sprawy przesyłane są do Prokuratora Generalnego, jeśli negatywną, sprawa pozostaje bez dalszego biegu i skazany nie może nic z tym zrobić. Natomiast, gdy w sprawie orzekał sąd odwoławczy, sąd pierwszej instancji przesyła mu akta wraz z opinią. Sprawa pozostaje bez dalszego biegu, gdy sąd odwoławczy wyda opinię negatywną. Natomiast, gdy wyda opinię pozytywną przesyła akta sprawy wraz z opinią do Prokuratora Generalnego, tłumaczy adwokat Paulina Knecht-Bergel. Przedstawia on sprawę Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej razem z aktami i swoim wnioskiem. Prezydent podejmuje decyzję bez względu na wniosek Prokuratora Generalnego i opinie sądów.

Co możemy zrobić, gdy prezydent wyda negatywną opinię?

under

Gdy prezydent wyda negatywną opinię to jeszcze nie koniec dla skazanego. Po upływie roku można złożyć ponowną prośbę o ułaskawienie, jednak może zostać ona pozostawiona przez sąd bez rozpoznania.

Kiedy można zastosować prawo łaski?

Prawo łaski można zastosować wobec orzeczonych kar o przestępstwa, wykroczenia oraz wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Do Prezydenta Rzeczpospolitej można skierować prośbę o darowanie kary lub środka karnego, czy złagodzenie kary lub środka karnego poprzez, na przykład warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności lub warunkowe przedterminowe zwolnienie, złagodzenie skutków skazania lub zmianę kary pozbawienia wolności na grzywnę bądź ograniczenie wolności.

Procedura ułaskawienia a wykonanie kary

penalty

Nawet w przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do ułaskawienia skazanego, należy wykonać orzeczoną karę. Zaprzestanie wykonania kary powinno nastąpić dopiero w przypadku pozytywnej decyzji Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na prośbę o ułaskawienie. Jednak istnieje pewien wyjątek. W wypadku, gdy za skazanym przemawiają ważne powody, szczególnie gdy do uzasadnienia pozostał krótki okres czasu do odbycia kary przez skazanego, Prokurator Generalny oraz opiniujący sąd może zarządzić przerwę w wykonaniu kary lub wstrzymać wykonanie kary do czasu ukończenia postępowania o ułaskawienie.

Ułaskawienie bardzo często jest kwestią sporną, jednak prezydent nie bez powodu jest nazywany głową Państwa, dlatego to właśnie on musi podejmować decyzje, które często budzą wiele kontrowersji.

Warto sprawdzić: Comparic