0 22 9201 9111 kontakt@clat5.org
Zaznacz stronę

Badania statystyczne potwierdzają, iż świadomość i wiedza na temat ustawy zasadniczej w społeczeństwie jest mówiąc delikatnie – mizerna. Oczywiście większość osób wie czym jest konstytucja, ale szczegóły ustawy pozostają wiedzą tajemną. Jest to o tyle przykre, że większość osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż niektórej przepisy są przezeń łamane.

Pochodzenie terminu konstrytucja

Sam termin – „konstytucja” pochodzi od łacińskiej frazy – constituo oznaczającej czynność regulowania, ustanawiania. Zgodnie z definicją o znaczeniu prawnym konstytucją nazywamy akt prawny o największej mocy prawnej w systemie prawnych źródeł w państwie. W skład materii ustawy zasadniczej mogą zatem wchodzić różne zagadnienia. Zgodnie z ową definicją konstytucja może określać następujące aspekty :
– podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa
– organizację i kompetencje oraz sposób powoływania najważniejszych organów państwa
– podstawowe prawa, obowiązki i wolności obywatela

Kto stoi na straży konstytucji?

Odwiedziliśmy Wrocław i zapytaliśmy o to tamtejszego eksperta. Artykuł 235 określa ustawę zasadniczą jako specjalną, którą należy traktować wyjątkowym procederem jej zmieniania. Na straży konstytucji stoi głowa państwa, a nad jej przestrzeganiem najczęściej czuwa specjalny trybunał. Wszystko za sprawą faktu, iż konstytucja stanowi najwyższy akt normatywny w prawie.
Ważnym aspektem definiowania i znaczenia ustawy zasadniczej jest jej klasyfikowanie. Procesu możemy dokonywać na kilka sposobów, a najczęstsze podziały prezentują się następująco :
– ze względu na formę (formalna i materialna)
– ze względu na zapis (akt normatywny i rozproszony)
– ze względu na treść (pełna i niepełna)
– ze względu na procedurę powstawania (uchwalana i oktrojowana)
– ze względu na metodę zmiany (sztywna i elastyczna)
– ze względu na okres obowiązywania (stały i czasowy)

3 maja

W Polsce konstytucja zajmuje ważne i symboliczne znaczenia w prawnych annałach. Wszystko za sprawą 3 maja 1791 roku. Wówczas uchwalono ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza w Europie i druga w skali świata konstytucja – zaraz po amerykańskiej. Autorami ówczesnej ustawy zasadniczej byli głównie – Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Adam Stanisław Krasiński – biskup kamieniecki. W związku z tym ważnym wydarzeniem historycznym obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja. Z racji prestiżu wydarzenia powstało wiele utworów – są to głównie wiersze oraz pieśni.