0 22 9201 9111 kontakt@clat5.org
Zaznacz stronę

Obecna dyskusja na temat sądów jest przyczynkiem do tego, by sprawdzić swój stan wiedzy i przekonać się, że jest ona niewystarczająca. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na to, by w jak najszybszym czasie ją uzupełnić. By to zadanie – skądinąd wymagające i dość trudne – pomóc wypełnić, przedstawiamy podstawowe akty prawne normujące działania sądów na gruncie prawa polskiego.

Konstytucja

Sposób działania państwa prawa został opisany w naszej Konstytucji. Ogólna zasada przewidziana została w artykule drugim. Zgodnie z artykułem siódmym instytucje sądowe są praworządne, gdyż mają działać a podstawie prawa oraz w jego granicach. Z kolei artykuł sto siedemdziesiąty trzeci Konstytucji wskazuje, że Rzeczpospolita Polska jest krajem opartym na trójpodziale władzy, w którym każda z trzech władz się wzajemnie kontroluje, ale żadna nie ma prymarności nad drugą. W tym aspekcie żadna z władz nie może wpływać na niezawisłość tej drugiej.

justice

Jaki ma być sąd?

Z tej ogólnej zasady wypływa także zapewnienie, że sądy w RP powinny być dla każdego jawne i bezpośrednie. Prawo mamy zatem wszyscy do rozpatrzenia naszej sprawy bez niepotrzebnej zwłoki przez właściwy, niezależny oraz niezawisły i bezstronny sąd.
a) Jawność – sąd powinien być jawny dwustronnie. Z jednej strony chodzi o jawność wewnętrzną, skierowaną do osób w postępowaniu sądowym i stron, które w nim biorą udział. Z kolei jawność zewnętrzna dotyczy mediów oraz prasy i innych środków masowego przekazy, które służą także kontroli sprawowania władzy sądowniczej.
b) Dwuinstancyjność – jest to gwarancja, że wyrok jednego sądu nie wpłynie na ostateczny kształt sprawy w sposób jednoznaczny. Każdy ma zatem prawo do odwołania od decyzji i skorzystania z sądu drugiej instancji. Ważne jednak, że w przypadku odwołania istnieje zasada reformatio in peius odnosząc się do zasady, że nie można orzekać na niekorzyść oskarżonego.
c) Bez niepotrzebnej zwłoki – rozpatrywanie spraw z opóźnieniem, ze zwłoką jest dużym problemem, który jednak możemy rozwiązywać w sposób prawny. Każde takie działanie można bowiem zaskarżyć i złożyć odwołanie.
d) Niezawisłość – niezwykle ważne w kontekście sądów. Sędziowie w zamyśle powinni mieć możliwość wydawania wyroków całkowicie niezależnie, bez wpływu jakichkolwiek grup, także politycznych, a także w zgodzie z własnym sumieniem. Sędzia w tym względzie podlega tylko Konstytucji oraz międzynarodowym prawom, a więc jest odpowiedzialny tylko przed prawem.

law2

Gwarancje niezawisłości

Niezawisłość jest gwarantowana przez państwo w sposób pośredni i bezpośredni. Bezpośrednio oznacza gwarancję nietykalności i nieusuwalności z urzędu oraz nieprzenaszalność, a więc brak możliwości wpływania na stabilność zatrudnienia sędziego. Jednocześnie jednak sędzia nie ma prawa łączyć pracy w sądzie z jakąkolwiek inną poza pracą naukową na Uniwersytetach. Z kolei pośrednie to przede wszystkim akty prawne oznaczające działalność danego urzędu oraz zasada odnosząca się do tego, że prawo nie działa wstecz.
W ten sposób właśnie chronione są prawa nasze oraz sądów i całego trójpodziału władzy.

Przy współpracy z https://szymalazaremba.pl/uslugi/sprawa-karna-skarbowa-adwokat-wroclaw/.