0 22 9201 9111 kontakt@clat5.org
Zaznacz stronę

Prawo jest to nic innego jak zbiór norm prawnych, które regulują określone stosunki społeczne. Prawo tworzone jest na poziomie państwowym, jak i międzynarodowym. Wyznacza ono wzorce zachowań respektowanych przez społeczeństwo oraz sposoby postępowania w przypadku ich nieprzestrzegania. Jest to ogromna dziedzina nauki, która przenika do życia każdego i otacza nas z każdej strony. Podstawowa wiedza na temat tego, czym jest prawo i na jakie gałęzie się dzieli jest więc bardzo ważna.


Czym są gałęzie prawa?


Prawo reguluje wiele dziedzin życia codziennego. Zakres ich jest tak rozbieżny, że na przestrzeni lat ukształtowały się gałęzie prawa, które systematyzują przepisy pod kątem wspólnej dziedziny, jakiej dotyczą. Podstawowym podziałem prawa jest podział na prawo:

  • prywatne, które chroni interesy prawne jednostek i reguluje wszelkie stosunki osobiste oraz majątkowe;
  • publiczne, które odnosi się do ochrony interesów państwa.


Inne gałęzie prawa, z którymi mamy do czynienia na co dzień


Prawo cywilne — stanowi trzon prawa prywatnego. (https://adwokat-kaliszewski.pl/prawo-karne/) Reguluje stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego (osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej). W skład prawa cywilnego wchodzą wszelakie przepisy regulujące zobowiązania, prawa spadkowe, prawa rzeczowe, rodzinne i część ogólna. W skład prawa cywilnego wchodzą jeszcze węższe gałęzie takie jak prawo górnicze, które mają charakter cywilno-administracyjny.


Prawo karne — gałąź prawa, która określa kwestie odpowiedzialności karnej za czyny, które są zabronione pod groźbą kary. Przepisy, które prawo karne materialne normuje dotyczą m.in. kar za odebranie życia, kradzieże, napady, obrazę osób publicznych i wszelkie inne przestępstwa. Pozostałe dwie dziedziny prawa karnego to prawo procesowe i wykonawcze.


Prawo pracy — regulacje, które odnoszą się do konkretnych stosunków pomiędzy pracownikiem a pracodawcą pozostających w stosunku pracy. Gałąź ta obejmuje również regulacje, które odnoszą się do organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych.

Przy współpracy: https://adwokat-kaliszewski.pl/